Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 9 augustus 2021.

Artikel 1 Definities

1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon, die via de besteldienst een overeenkomst afsluit met TuttiPizza - The Mobile Pizza Company;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de afnemer om gebruik te maken van de besteldienst;

1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van TuttiPizza - The Mobile Pizza Company op de website www.tuttipizza.nl, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende TuttiPizza menu;

1.5 Bestelling: de door de afnemer via de website www.tuttipizza.nl geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het TuttiPizza menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen afnemers) die de website bezoekt/en of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en een overeenkomst tot stand komt;

1.7 TuttiPizza - The Mobile Pizza Company gevestigd aan de Magalhaesweg 8C te Venlo

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de afnemer en de TuttiPizza vestiging.

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met afnemers emailadres, de afnemer toegang wordt verkregen tot het account;

1.10 Website: de website www.tuttipizza.nl

 

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt TuttiPizza de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij TuttiPizza. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De afnemer plaatst de bestelling bij TuttiPizza die op basis van adresgegevens van de afnemer binnen het bezorggebied van TuttiPizza valt.

2.3 Voor iedere bestelling geldt het op de website aangegeven minimaal aantal pizza’s.

2.3 Bestellingen via het bestelformullier op de website kunnen 24/7 worden geplaatst.

2.3 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door TuttiPizza in rekening te brengen bedrag vermeld. TuttiPizza is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de website.

2.3 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling door TuttiPizza, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.

2.4 De afnemer betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de website.

2.5 Wanneer de onlinebetaling of pinbetaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd is er geen overeenkomst tot stand gekomen. TuttiPizza is dan niet verplicht de bestelling af te leveren.

2.6 In verband met informatie over de status van zijn bestelling dient de afnemer na het plaatsen van de bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn op de door hem aangegeven contactgegevens.

2.7 Het afgesproken tijdstip voor levering is een indicatie. TuttiPizza behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken. Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling op het afgesproken adres en tijdstip af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

2.8 Bij omstandigheden welke buiten de invloedsfeer vallen van TuttiPizza, zoals verkeersomstandigheden, autopech, verkeersongeval, uitval bakapparatuur, waardoor  bestellingen op afgesproken datum en tijdstip niet als zodanig kunnen worden uitgevoerd, kan TuttiPizza de bestelling in zijn geheel tot overgekomen tijdstip van levering  annuleren. Bij annulering zal TuttiPizza aan de klant de reden hiervoor kenbaar maken. Klant kan geen recht doen uitoefenen op enige vorm van schadevergoeding of compensatie. TuttiPizza zal in overleg met klant bepalen: a) Retourbetaling b) Keuze nieuwe datum en tijdstip.

2.9 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op U nadat de bestelling is geleverd en betaald.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat TuttiPizza de bestelling van de afnemer d.m.v. een elektronische bevestiging heeft aanvaard. TuttiPizza is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien TuttiPizza de bestelling annuleert zal zij afnemer hierover informeren. De eventueel verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de afnemer binnen redelijke termijn.

3.2 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het recht de bestelling, nadat deze door TuttiPizza is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen-gebruik website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website en worden de gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van de besteldiensten gebruik te maken moet de gebruiker van de website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de afnemer of de gebruiker en TuttiPizza blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de website en overeenkomsten, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 TuttiPizza is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door TuttiPizza en de afnemer en/of gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 TuttiPizza wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer en/of gebruiker van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene  Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. TuttiPizza zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel  mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de afnemer ingediend te worden bij het TuttiPizza hoofdkantoor, via het emailadres:  info@tuttipizza.nl. TuttiPizza streeft ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de afnemer

 

Artikel 6 De Website

6.1 TuttiPizza heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en  sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook uit. Met name garandeert TuttiPizza niet:
- dat de informatie op de website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere toekomstige fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen en
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig zullen gebruiken.

6.2 TuttiPizza is gerechtigd de gebruiker ten alle tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de gebruiker te deactiveren.

6.3 De website bevat verwijzingen(bijvoorbeeld d.m.v. een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. TuttiPizza heeft geen zeggenschap over deze websites.  TuttiPizza is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de gebruiker van de website.

 

Artikel 7 Wachtwoord en account

7.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de  beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De gebruiker vrijwaart TuttiPizza volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

7.3 TuttiPizza is gerechtigd het wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de besteldienst en/of website.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het concept met inbegrip van website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten,  afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en Europese merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij TuttiPizza The Mobile Pizza Company, of door TuttiPizza The Mobile Pizza Company ingeschakelde derden.

8.2 De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt  nagestreefd. De gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TuttiPizza The Mobile Pizza Company op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te  verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de besteldienst(en) te kunnen bieden dient TuttiPizza persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een privacy statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en andere gegevens die via de website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de website te laten functioneren maakt TuttiPizza gebruik van zogenaamde cookies. Op de website is een cookie-statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de website verklaart.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van TuttiPizza

10.1 De totale aansprakelijkheid van TuttiPizza The Mobile Pizza Company en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van TuttiPizza te herstellen of ze op te heffen, zodat de prestatie van TuttiPizza wel aan de overeenkomst beantwoordt;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van TuttiPizza voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 TuttiPizza is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website en of de besteldienst.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemenen Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.