Privacyverklaring

Met behulp van de website www.tuttipizza.nl (hierna:(“Website”) biedt TuttiPizza The Mobile Pizza Company de mogelijkheid bestellingen door te geven aan TuttiPizza The Mobile Pizza Company en informatie over producten en aanbiedingen tot het actuele TuttiPizza menu.

In deze Privacyverklaring informeert TuttiPizza The Mobile Pizza Company je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden.

Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 va de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacy Statement.

1. Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is SLE BV, gevestigd te (5928LN) Venlo, Magalhaesweg 8D, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt TuttiPizza The Mobile Pizza Company ?

2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aanmaken. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:

a. Naam
b. Geboortedatum
c. Adres en Woonplaats
d. E-mailadres
e. Telefoonnummer

3. Voor welk doel verwerkt TuttiPizza The Mobile Pizza Company de persoonsgegevens?

3.1 TuttiPizza The Mobile Pizza Company verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Toegangscontrole tot de Website;
  • Doorgifte aan TuttiPizza met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;
  • Nadere statistische en analytische doeleinden;
  • Verstrekking van informatie(via mobiele berichtgeving zoals sms, mms, telefoon en/of e-mail) over producten en diensten van de bij de Website aangesloten TuttiPizza vestigingen, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven;
  • Het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening;

3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door TuttiPizza The Mobile Pizza Company worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.

3.3 Ter verwerking van je bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in dit Privacy Statement waaronder dataverwerkingscentra, IT Service Providers en derden die credit card of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.

3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt TuttiPizza je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

4.2 TuttiPizza kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van TuttiPizza zullen optreden. Met deze bewerker sluit TuttiPizza een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt TuttiPizza passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.2 Ofschoon TuttiPizza ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan, dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegevens dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en het geheimhouden van je wachtwoord is volledig voor je eigen risico.

6. Inzagerecht en verwijdering

6.1 Je bent gerechtigd inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen met TuttiPizza via onze website of:

TuttiPizza The Mobile Pizza Company
Magalhaesweg 8D
5928 LN Venlo
info@tuttipizza.nl

7. Wijziging zeggenschap/Overdracht

7.1 In geval de zeggenschap binnen TuttiPizza aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt TuttiPizza zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap, mee over te dragen aan een derde.

8. Wijzigingen

8.1 Deze privacy verklaring kan elk moment worden gewijzigd. TuttiPizza adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.